Białoruś

WIZY na BIAŁORUŚ
(dla obywateli RP)
wizy na Białoruś, białoruskie wizy, wiza na Białoruś, wiza w odwiedziny, wiza służbowa, wiza turystyczna, wizy jednokrotne, białoruskie, na, Białoruś

1. Czas oczekiwania na wizy białoruskie
2. Potrzebne dokumenty do uzyskania wizy białoruskiej
3. Dodatkowo wymagane dokumenty
4. Wnioski wizowe
5. Zasady wypełniania wniosków wizowych
6. Taryfa opłat konsularnych
7. Taryfa opłat obowiązkowego ubezpieczenia
8. Ogólne Warunki Kompleksowego Ubezpieczenia Cudzoziemców Czasowo Przebywających na Terytorium Republiki Białorusi „ELITAR PARTNER” TU EUROPA SA
9. Inne

1. Czas oczekiwania na wizy

– wiza w trybie normalnym do 5 dni roboczych (od momentu złożenia w konsulacie białoruskim)
– wiza w trybie ekspresowym 2-3 dni robocze (od momentu złożenia w konsulacie białoruskim)
W praktyce:
przyjmujemy dokumenty do poniedziałku włącznie, składamy dokumenty we wtorek, odbieramy: w piątek (tryb ekspresowy), w następny wtorek (tryb normalny).
przyjmujemy dokumenty do czwartku włącznie, składamy dokumenty w piątek, odbieramy: we wtorek (tryb ekspresowy), w następny piątek (tryb normalny).

2. Potrzebne dokumenty

a) wniosek wizowy – powinien być poprawnie wypełniony na komputerze, wydrukowany dwustronnie na jednej kartce i własnoręcznie podpisany. Podpis powinien być identyczny jak w paszporcie
b) jedno aktualne kolorowe zdjęcie – szczegóły w Zasadach wypełniania
c) paszport – ważny minimum 3 miesiące od zakończenia ważności wizy, posiadający minimum 2 wolne strony obok siebie
d) ubezpieczenie zdrowotne (np. TU Europa S.A.) pokrywające cały okres pobytu. Ubezpieczenie TU Europa S.A. można wykupić w siedzibie biura AREATOUR (ul. Piotrkowska 31 lok. 52, 90-410 Łódź, tel. 42 630 80 00)
e) osoby niepełnoletnie – świadectwo urodzenia, kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem

3. Dodatkowo wymagane dokumenty

Wiza służbowa, biznesowa (jedno- i dwukrotna do 30 dni pobytu):
a) podanie (ходотайство) od białoruskiej firmy turystycznej (wzór jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś www.mfa.gov.by).

Wiza Biznesowa (wielokrotna krótkoterminowa do 90 dni pobytu):
a) podanie od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym (wzór jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś www.mfa.gov.by);

Wiza Biznesowa (wielokrotna długoterminowa do roku):
a) oryginał podania od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym adresowane do Wydziału Konsularnego Ambasady (wzór jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś www.mfa.gov.by);
b) wypis (oryginał, w szczególnych sytuacjach – kopia potwierdzona przez białoruskiego notariusza) z Rejestru państwowego Osób Prawnych oraz Przedsiębiorców Indywidualnych Republiki Białoruś o rejestracji firmy białoruskiej;
c) kopię umowy (kontraktu lub ugody o współpracy) pomiędzy firmami poświadczoną pieczątką ze strony białoruskiej osoby prawnej lub firmy zagranicznej;
d) dokument potwierdzający fakt pracy obcokrajowca w firmie, która zawarła umowę z białoruską osobą prawną, wystawiony na druku firmowym ze strony firmy zagranicznej oraz podpisany przez osobę jej zarządzającą. (oryginał).

Wiza Tranzytowa (jedno- i dwukrotna do 2 dni; wielokrotna):
a) paszport z ważną wizą do państwa docelowego, oraz jej ksero
b) kopia ważnego bilety wybranego środka transportu z potwierdzoną datą wjazdu i wyjazdu lub ubezpieczenie turystyczne pokrywające cały okres podróży (Ubezpieczenie TU Europa S.A. można wykupić w siedzibie biura AREATOUR)
c) jeżeli podróż odbywa się transportem własnym, kserokopia karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenie turystyczne pokrywające cały okres podróży (Ubezpieczenie TU Europa S.A. można wykupić w siedzibie biura AREATOUR)
d) podanie od firmy (w przypadku zawodowych kierowców).

Wiza Prywatna w odwiedziny (krótkoterminowa, do 90 dni lub długoterminowa wielokrotna):
a) jednokrotna do 30 dni – dane osoby zapraszającej (imię,nazwisko, dokładny adres, telefon) + kserokopia paszportu osoby, do której udajemy się w odwiedziny (pierwsza strona z danymi oraz strona z adresem zameldowania)
b) dwukrotna do 90 dni – oryginał zaproszenia
c) wielokrotna do 90 dni – oryginał zaproszenia od osoby zapraszającej, załatwione przez urząd obywatelstwa i migracji
d) wielokrotna roczna – oryginał zaproszenia od osoby zapraszającej, załatwione przez urząd obywatelstwa i migracji.

4. Wnioski wizowe

Wniosek musi być wydrukowany dwustronnie, na jednej kartce.
Do wypełniania wniosku komputerowo potrzebny jest bezpłatny program Acrobat Reader

Uwaga: wypełnionego pliku wniosku nie można zapisać!
wzór dokumentu dla wiz prywatnych
wzór dokumentu dla wiz służbowych

WNIOSKI DO POBRANIA
Wniosek
Upoważnienie pośrednictwa
Wzór dokumentu dla wiz turystycznych krótkoterminowych
(do 30 dni)
Wzór dokumentu dla wiz służbowych krótkoterminowych
(do 30 dni)
Wzór dokumentu dla wiz służbowych wielokrotnych długoterminowych
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym

5. Zasady wypełniania

a) wniosek wizowy – wniosek powinien być poprawnie wypełniony na komputerze i własnoręcznie podpisany. Podpis powinien być identyczny jak w paszporcie
b) na wniosku nie może być żadnych skreśleń i poprawek
c) data i podpis mieszczący się w ramce wniosku

zdjęcie
a) rozmiar 3,5 x 4,5 cm,
b) kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe,
c) wydrukowane na papierze wysokiej jakości na jasnym tle,
d) nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikacje osoby aplikującej,
e) zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków,
tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
f) przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami,
g) twarz nie może być przesłonięta włosami

6. Taryfa opłat konsularnych i czas oczekiwania

Polska, Litwa, Łotwa
(dzieci do lat 6 bez opłaty)
Estonia (dzieci do lat 14 bez opłaty)
Inne kraje (dzieci do lat 14 bez opłaty)
EURO EURO
Termin rozpatrzenia 5 dni roboczych 48 godzin 5 dni roboczych 48 godzin
1. Rozpatrzenie wniosków o wydanie wizy tranzytowej (typ B):
Jednokrotnej 10 20 60 120
Jednokrotnej grupowej (od osoby) 10 20 10 20
Dwukrotnej 15 30 60 120
Dwukrotnej grupowej (od osoby) 18 36 10 20
Wielokrotnej do 90 dni 35 70 60 120
2. Rozpatrzenie wniosków  o wydanie wizy krótkoterminowej (typ C):
    Wiza Turystyczna lub Prywatna, Służbowa, Biznesowa
Jednokrotnej 25 50 60 120
Jednokrotnej grupowej (od osoby) 10 20 10 20
Dwukrotnej 35 70 60 120
Dwukrotnej grupowej (od osoby) 18 36 10 20
Wielokrotnej do 90 dni 60 120 60 120
3. Rozpatrzenie wniosków o wydanie wizy długoterminowej (typ D):
    Wiza Turystyczna lub Prywatna, Służbowa, Biznesowa
Wielokrotnej 60 120 60 120
Opłata za pośrednictwo wizowe wynosi 100 zł/os. brutto.
PROMOCJA: zamów w naszym biurze dodatkowe świadczenia na Białorusi (przelot, hotel, transfery),
a za pośrednictwo zapłacisz tylko 50 zł/os.

W przypadku wizy grupowej cena za pośrednictwo jest do negocjacji.
W PRZYPADKU ODMOWY WYDANIA WIZY OPŁATA NIE ULEGA ZWROTOWI

7. Taryfa opłat obowiązkowego ubezpieczenia
Pobierz tabelę ubezpieczenia TU EUROPA

8. Czas oczekiwania na wizy
Ogólne Warunki Kompleksowego Ubezpieczenia Cudzoziemców Czasowo Przebywających na Terytorium Republiki Białorusi „ELITAR PARTNER” TU EUROPA SA

9. Inne

Wizy wydawane są na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym

KONSULAT REPBULIKI BIAŁORUŚ MA PRAWO ODMÓWIĆ WYDANIA WIZY, BEZ ZWROTU KOSZTÓW I PODANIA PRZYCZYNY.

UWAGI:
– Turyści udający się do Rosji przez terytorium Białorusi muszą posiadać białoruską wizę tranzytową.

– Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.
– Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy należy składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną podróżą.
– Dzieci do lat 6 otrzymują wizy bezpłatnie.

Osoby nie mogące przyjść do nas osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu, mogą przesłać wymagane dokumenty pocztą kurierską, a my po wyrobieniu wizy odeślemy paszport z wizą tą samą drogą na koszt klienta.

Biuro Podróży „AREATOUR” Andrzej Kołłątaj
90-410 Łódź
ul. Piotrkowska 35 (w podwórzu prawa oficyna)
tel. +48 42 630 06 04

e-mail: wizowanie@mail.ru

Oferta zamieszczona na stronie ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.